Uppmaning till Politiken

Närtid:
- Betala tillbaka överskottet från kapacitetsavgifterna till dem som har betalat in dessa!
SVK säger sig ändå inte ha möjlighet att använda dem till avsett ändamål.

- Se över styrningen av SVK, som idag är mer reaktiva än proaktiva.
SVK är konsekvent dåliga på att genomföra det man planerar, dessutom sällan med förväntat utfall (ex Sydlänken).

- Ta bort elskatten, som är fiskal och ej motiverad!
Elintensiv industri har redan idag reducerad elskatt, och vi anser att elskatten kan tas bort helt, och då från alla elkonsumenter.

 Långsiktigt:
Säg upp, eller omförhandla, elhandelsavtalet med EU i syfte att säkerställa landets välfärd!

- Designa marknadsmodellen så att alla elkunder bidrar till den nationella nätutbyggnaden, och att ALLA Svenska elkonsumenter får samma elkostnad, då relaterad till verklig produktionskostnad.

- Fortsätt gärna exportera el, men då med prissättning vid landsgränsen.
Ge SVK i uppdrag att fördela prisöverskottet från exportförsäljningen proportionellt till de producenter som levererat in till nätet under perioden, vilket skulle ge fortsatt incitament till ökad produktion.

 Alternativet är att återreglera Svensk elmarknad!