Svenska Elnätsupproret

Efter avisering 2009 om kraftiga prishöjningar för nät och överföring, samtidigt som Sverige just gått in i den största lågkonjunkturen sedan 1929, var måttet rågat. På initiativ av Lars Jacobsson kallades i juni 2010 Näringslivsorganisationerna i Gnosjöregionen till gemensamt möte med ledningen för Eon, som där skulle ges möjlighet att förklara sig. Mötesdeltagarna upplevde emellertid en arrogans från Eon's sida, som slog ifrån sig och refererade till regelverket som Energimarknadsinspektionen (Ei) i sin tur hade satt upp för nätbolagen. Man motiverade prishöjningarna med nödvändiga investeringar påkallade efter sviterna från stormarna Gudrun och Per. Deras bokslut sade dock något helt annat. Över 70 % av omsättningsökningen kunde hittas i deras rörelseresultat. 

Mötet renderade i att några deltagare dröjde sig kvar och beslutade sig för att råda bot på problemet. Med stöd från traktens näringslivsföreningar togs initiativet att organisera krafter till att försöka få stopp på orimligheterna. Svenska Elnätsupproret föds och med syftet att slå vakt om konkurrenskraften för Svensk industri i allmänhet, och för regionens näringsliv i synnerhet. För att inte tappa privatkonsumentens intressen skall våra aktiviteter i största möjliga utsträckning samordnas med etablerade konsumentorganisationer. 

Under åren har flera viktiga kompetenser inom området knutits till nätverket, vilket gör att vi snabbt och lätt kan få fram fakta i förekommande frågor. Även media visar intresse för vårt arbete, och stämmer ofta av frågor mot oss.

Organisationen är politiskt obunden och tar heller inte ställning för, eller mot något alternativ till energiproduktion, bara den är ekonomiskt försvarbar och till gagn för Sverige.

Vill du veta mer, och/eller har du något vi behöver veta?
Hör av dig till;

Svenska Elnätsupproret
Gnosjöregionens Näringslivsbälte
Box 10, SE-334 21  ANDERSTORP

Mobil: +46 70 5617139  Mail: info@elnatsupproret.se
www.facebook.com/eluppror         www.twitter@elnatsupproret