Resultat

Vårvintern 2011 är Elnätsupproret upphov till att Energimarknadsinspektionen stiftar ett Energimarknadsråd. Detta bestående av representanter från alla större industri- och konsumentorgansiationer, som har i uppdrag att ge inspektionen uppslag och idéer till förbättringar för kunden.

Elnätsupproret är idag en naturlig remissinstans i förekommande elmarknadsfrågor och är upphov till ett antal utredningar som annars saknats i sammanhangen.
Elnätsupproret är representerade i SKGS. Här diskuteras löpande förekommande elmarknadsfrågor, som sedan på olika sätt lobbas mot myndigheter och/eller politiken.

Efter påtryckningar och all uppmärksamhet härom, blev Elnätsupproret i augusti 2016 kallade till Miljö- & Energidepartementet för att diskutera uppkommen situation. För att ge yttermera tyngd till detta möte, bjöd vi med oss representanter från IKEM, SPIF, SKGS, Villaägarna, Jernkontoret, samt professor emeritus Stefan Yard vid Lunds Universitet. Var och en framförde sina synpunkter och gemensam ståndpunkt är att priset för nät och överföring skall vara relaterat till verkliga kostnader, och INTE utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna. Enhetens representanter var idel öra.

Våra aktiviteter fick god hjälp från media, inte minst under hösten/vintern 2017 då SVT´s ekonomireporter Jan Nylander gjorde ett antal inslag på SVT rapport. Detta resulterade i att dävarande Energiminister Ibrahim Baylan öppet erkänner att regelverket och intäktsramarna är alldeles för generöst tilltagna.
Ett jättekliv i rätt riktning!

Uttalandet renderade i ett antal möten med Ibrahim Baylan och hans  enhet för energifrågor, och att Ei sedan fick ett regeringsuppdrag att se över regelverket samt komma med förslag till förbättringar. Förslagen presenterades i oktober 2018 och gruppen hade därefter fortsatta möten med såväl Ei som med enheten.
Resultatet blev att en ny ellag trädde ikraft 1:a januari 2020, med påföljande sänkning av  elnätskostnaden på  motsvarande ca 30 miljarder för svenska konsumenter.

Faktiska utfallet för en normalvilla med 20A säkring och en förbrukning på 20 000 kWh/år, gjorde detta ca 2 400 kr i lägre årskostnad. 

Utfallet för effektabonnemang blev individuellt och beroende på hur uttagsprofilen ser ut. En analys på ett mindre företag med en förbrukning på ca 1,5 GWh/år visade en på kostnadsbesparing på ca 120 000 kr/år.

Således hade vi lyckats få upp medvetandet om orättfärdigheterna inom politiken samt uppnått önskat och mätbart resultat.  Mission Complete! 

Dåvarande finansminister Magdalena Andersson noterar naturligtvis en minskad intäkt från Vattenfall och SvK samt minskade momsintäkter. Baylan byts ut mot Anders Ygeman, som direkt får i uppdrag att hitta ett sätt att backa regelverket. Detta renderade i att nätbolagen nu får "rulla över" icke uttagna avgifter från tidigare perioder. "Bonusen" får tas ut retroaktivt utan motkrav och kommer att läggas på toppen av kommande perioders redan väl tilltagna intäktsramar. Elkunden får således en framtida merkostnad på ca 30 miljarder kr utan att få något extra för pengarna. Merintäkten kommer istället att hamna på sista raden i nätbolagens redan väl tilltagna vinster och slutligen i ägarnas fickor.

Därmed tillbaka på ruta ett!