Resultat

Som ett resultat av Elnätsupprorets arbeten, stiftas vårvintern 2011 ett Energimarknadsråd som består av representanter från alla större industri- och konsumentorgansiationer. Detta råd skall ge Energimarknadsinspektionen uppslag och idéer till förbättringar för kunden.

- Vi är upphov till ett antal utredningar som annars saknats i sammanhangen.
- Vi är naturlig remissinstans i förekommande elmarknadsfrågor.
- Vi är representerade i SKGS och i IKEM. Här diskuteras löpande förekommande elmarknadsfrågor, som sedan på olika sätt lobbas mot myndighet och/eller politiken.

Efter påtryckningar och all uppmärksamhet härom, blev Elnätsupproret i augusti 2016 kallade till Miljö- & Energidepartementet för att diskutera uppkommen situation. För att ge yttermera tyngd till detta möte, bjöd vi med oss representanter från IKEM, SPIF, SKGS, Villaägarna, Jernkontoret, samt professor emeritus Stefan Yard vid Lunds Universitet. Var och en framförde sina synpunkter och gemensam ståndpunkt är att priset för nät och överföring skall vara relaterat till verkliga kostnader, och INTE utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna. Enhetens representanter var idel öra.

Våra aktiviteter har fått god hjälp från media, inte minst av ett antal inslag på SVT rapport under hösten/vintern 2016, som resulterade i att Energiminister Ibrahim Baylan öppet erkänner att regelverket och intäktsramarna är alldeles för generöst tilltagna.
Ett jättekliv i rätt riktning!

Detta renderade i att Ei fick ett regeringsuppdrag, att se över regelverket och komma med förslag till förbättringar. Förslagen presenteras i oktober 2017, och går nu ut på remiss. 

KVAR ATT GÖRA
- REGERINGSUPPDRAGET. Även om förslagen innehåller förbättringar har vi mer att önska. Det är dock viktigt att förslagen inte ändras till det sämre  och att de verkligen klubbas för att träda ikraft 2020, varför vi valt att inte kritisera i nuläget. 
- MIKROPRISOMRÅDEN måste bort = samma pris på el i HELA Sverige.