Resultat

Som ett resultat av Elnätsupprorets arbeten, stiftas vårvintern 2011 ett Energimarknadsråd som består av representanter från alla större industri- och konsumentorgansiationer. Detta råd skall ge Energimarknadsinspektionen uppslag och idéer till förbättringar för kunden.

- Vi är upphov till ett antal utredningar som saknats i sammanhangen, bl.a. som referens i en konsekvensutredning av prisområdesindelningen som Ei har gjort. Den s.k. Hagmanrapporten, som kom i januari 2013 är en annan sådan. Konsekvensutredning gällande konsumenten i Sydsveriges perspektiv vid dragning av NordBalt-kabeln är ytterligare en, och fler finns. 
- Vi är naturlig remissinstans i förekommande elmarknadsfrågor.
- Vi är representerade i SKGS och i IKEM. Här diskuteras löpande förekommande elmarknadsfrågor, som sedan på olika sätt lobbas mot myndighet och/eller politiken.

Efter påtryckningar och all uppmärksamhet härom, blev Elnätsupproret i augusti 2016 kallade till Miljö- & Energidepartementet för att diskutera uppkommen situation. För att ge yttermera tyngd till detta möte, bjöd vi med oss representanter från IKEM, SPIF, SKGS, Villaägarna, Jernkontoret, samt professor emeritus Stefan Yard vid Lunds Universitet. Var och en framförde sina synpunkter, vilka var relativt samstämmiga, och enhetens representanter var idel öra.

Våra aktiviteter har fått god hjälp från media, inte minst av ett antal inslag på SVT rapport under hösten/vintern 2016, som resulterade i att Energiminister Ibrahim Baylan öppet erkänner att regelverket och intäktsramarna är alldeles för generöst tilltagna.
Ett jättekliv i rätt riktning!

Detta har resulterat i att Ei nu fått ett regeringsuppdrag, att komma med förslag till förbättringar. Förslagen skall presenteras redan i oktober 2017, för att träda ikraft 2020.   

KVAR ATT GÖRA
- REGERINGSUPPDRAGET. Det är synnerligen viktigt att det inte går snett en gång till. Därför pågår nu diskussioner med andra kundorganisationer om vad förslaget, som Ei sedan skall presentera för regeringen, bör innehålla. Gemensam ståndpunkt är att priset för nät och överföring skall vara relaterat till verkliga kostnader, och INTE utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna.
- MIKROPRISOMRÅDEN måste bort = samma pris på el i HELA Sverige.
- ELSKATTEN på 19 öre/kWh, som gäller norr om Dalälven, bör gälla konsumenten i hela Sverige. All näringsverksamhet bör ha den låga elskatten, som gäller för industri.