Elnätet

Stamnätet ägs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät (SVK) och i samband med avregleringen av den Svenska elmarknaden 1996, tvingades elbolagen att särredovisa kostnaden för nät och överföring via separata bolag. Det blev drygt 170 distributionsbolag, som vart och ett har monopolställning över nätet i sitt område.

Regionnäten ägs till största delen av de tre stora aktörerna Eon, Ellevio (f.d. Fortum) och Vattenfall. Lokalnäten ägs till 70 % av samma giganter, och resterande 30 % ägs av mindre lokala och ofta kommunalt ägda bolag. 

2008 tillsätter Regeringen en myndighet som heter Energimarknadsinspektionen (Ei), som får till uppgift att bevaka monopolverksamheterna, dels för att inte oskäliga priser tas ut från kunderna, dels för att leveranskvaliteten upprätthålls.
Helt enkelt för att vara konsumentens röst och skydd mot nätmonopolet.

På förekommen anledning 2010 uppvaktar Elnätsupproret politiken och Ei vilket resulterar i bildandet av ett Energimarknadsråd. Detta bestående av ett antal konsumentorgansiationer, som sedan dess har regelbundna träffar med Ei för att diskutera förekommande elnätsfrågor.

Efter den "regellösa perioden" 2009 - 2011, och inför då kommande "reglerade" period 2012 - 2015, äskar nätföretagen en intäktsram på 183 mdr. Ei hade tagit intryck av våra synpunkter och medger istället 161 mdr, alltså något mitt emellan tidigare periods utfall (ca 134 mdr) och det nu äskade. Beslutet överklagades dock av nätbolagen och dom föll till nätbolagens fördel, vilken tillerkände dem inte bara de äskade 183, utan hela 196 mdr. Detta med rätt att tas ut före 2019 års utgång.

Trots Elnätsupprorets aktiviteter, har kostnaden för nät och överföring  gått upp med ca 50 % sedan Ei´s tillkomst 2008 och fram till 2015. Konsumentprisindex (KPI) har motsvarande period gått upp med 4,3%. De tre dominerande elnätsföretagen Eon, Ellevio och Vattenfall tar idag ut 30 - 50 % högre pris för nät och överföring jämfört med vad de mindre lokala och företrädesvis kommunalt ägda bolagen tar ut. Detta trots stordriftsfördelarna. Utfallet till nätbolagens fördel kan du se här.
Alltså ett totalt misslyckande med uppdraget från myndigheten Ei's sida. 

Med politikernas goda vilja (Staten äger Vattenfall och via AP-fonderna stora delar av Ellevio), aviseras och genomförs nu ytterligare kraftiga prishöjningar på nät och överföring. Utan nya politiska direktiv kommer Ei att stå sig slätt i domstolarna.

Detta torde beskriva orimligheterna och anledningen till att vi fortsätter kämpa. För det kunde väl inte vara meningen med avregleringen, att elbolagen skulle få ta igen eventuellt vinstbortfall från den numera konkurrensutsatta delen för energi, genom att i stället överdebitera kunderna för den icke konkurrensutsatta delen för nät och överföring?