Elnätet

Stamnätet ägs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät (SVK). I samband med avregleringen av den Svenska elmarknaden 1996, tvingades elbolagen att särredovisa kostnaden för nät och överföring via separata bolag. Detta blev drygt 170 distributionsbolag, som vart och ett har monopolställning över nätet i sitt område.

Regionnäten ägs till största delen av de tre stora aktörerna Eon, Ellevio (f.d. Fortum) och Vattenfall. Lokalnäten ägs till 70 % av samma giganter, och resterande 30 % ägs av mindre lokala och ofta kommunalt ägda bolag. 

2008 tillsätter Regeringen en myndighet som heter Energimarknadsinspektionen (Ei), som får till uppgift att bevaka monopolverksamheterna, dels för att inte oskäliga priser tas ut från kunderna, dels för att leveranskvaliteten upprätthålls.
Helt enkelt för att vara konsumentens röst och skydd mot nätmonopolet.

Efter den "regellösa perioden" 2009 - 2011, och inför då kommande "reglerade" period 2012 - 2015, äskar nätföretagen en intäktsram på 183 mdr. Ei hade tagit intryck av våra synpunkter och medger istället 161 mdr, alltså något mitt emellan tidigare periods utfall (ca 134 mdr) och det nu äskade. Beslutet överklagades dock av nätbolagen och dom utföll till nätbolagens fördel. Domen tillerkände dem inte bara de äskade 183, utan hela 196 mdr. Detta med rätt att tas ut före 2019 års utgång. Även innevarande period har prövats i domstol och till nätbolagens fördel.
Därmed har Ei förlorat samtliga av nätmonopolet överklagade ärenden, vilket är ett bevis på att direktivet från politiken är tandlöst, och att betrakta som ett totalt misslyckande för myndigheten. 

Kostnaden för nät och överföring har sedan avregleringen rusat långt över konsumentprisindex. De tre dominerande elnätsföretagen Eon, Ellevio och Vattenfall tar, trots stordriftsfördelarna ut 30 - 50 % högre pris för nät och överföring jämfört med vad de mindre lokala och företrädesvis kommunalt ägda bolagen gör. Utfallet till nätbolagens fördel kan du se här. Ytterligare kraftiga prishöjningar är aviserade med motivationen "framtida investeringar", vilket är en sanning med modifikation. Sanningen är att det är ovan nämnda domar, som ger dem rätt till prishöjningarna. Dessutom att ta ut den del, som man inte "hann med" att ta ut under föregående period.

Med politikernas goda vilja (Staten äger Vattenfall. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk, samtliga med avkastningskrav från sin ägare staten. Ellevio ägs till stora delar av AP-fonderna, och måste naturligtvis skyddas), aviseras och genomförs nu ytterligare kraftiga prishöjningar på nät och överföring. 

Detta torde beskriva orimligheterna och anledningen till att vi fortsätter kämpa.
För det kunde väl aldrig varit meningen med avregleringen, att elbolagen skulle få ta igen eventuellt vinstbortfall från den numera konkurrensutsatta delen för energi, genom att i stället överdebitera kunderna för den icke konkurrensutsatta delen för nät och överföring?

Utan nya politiska direktiv kommer Ei att stå sig slätt i domstolarna även fortsättningsvis.